رشته های دایر در مرکز
رشته های مقطع کارشناسی ارشد:
 • رو انشناسی
 • روانشناسی عمومی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان وادبیات فارسی -ادبیات کودک ونوجوان
پذیرش این رشته ها از دو طریق آزمون کارشناسی ارشد و آزمون فراگیر می باشد.
 
گزارش امار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 96-95
رشته های مقطع کارشناسی:
 • الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث
 • آمار و کاربردها
 • پژوهشگری اجتماعی
 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران )
 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • حسابدار ی
 • حقوق
 • روانشناسی
 • ریاضیات و کاربردها
 • زبان و ادبیات فارسی
 • شیمی (کاربردی )
 • علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
 • علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)
 • علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)
 • علوم اقتصادی (نظری )
 • علوم تربیتی
 • علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
 • علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
 • علوم ورزشی
 • علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
 • علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • مدیریت بازر گانی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت دولتی
 • مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
 • مهندسی مدیریت اجرایی
 • مهندسی مدیریت پروژه
پذیرش این رشته ها از دو طریق آزمون سراسری و ثبت نام بدون آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

 
گزارش آمار دانشجویان مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-95رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته(کاردانی به کارشناسی):
 • آموزش و پرورش ابتدایی