ریاست مرکز

رییس دانشگاه پیام نور مرکز آمل

دکتر صابر قاسم پور