آموزشی
 
در زمان انتخاب واحد، درصورتيكه دروس مدنظرتان در ليست ارائه شده سيستم گلستان نباشد، طبق اطلاعيه زيرعمل نماييد
نكات ويژه ارائه دروس ودرخواست ارائه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 98_97
دروس به 3 صورت ارئه مي شوند: 1_عادي(كلاس حضوري) 2_خودخوان (بدون كلاس) 3_الكترونيكي (كلاس آنلاين) 
به كليه دروس الكترونيكي وعادي نمره ميانترم تعلق مي گيرد .
طبق بخشنامه سازمان مركزي، براي نيمسال اول هرسال تحصيلي، دروس_ترم_هاي_فرد و براي نيمسال دوم هرسال تحصيلي ، دروس_ترم_هاي_زوج درجدول ارائه دروس، صرفا به صورت عادي ارئه مي گردند . بنابراين مابقي دروس يا به صورت الكترونيكي ويا خودخوان ارئه خواهد شد .
درصورتي كه دروس مدنظر دانشجو درليست دروس ارئه شده سيستم گلستان نباشد . دانشجومي تواند جهت درخواست ارائه درس، به كارشناس رشته خود مراجعه نماييد . نحوه ارائه دروس درخواستي دانشجو بنابر صلاحديد دانشگاه وطبق قوانين وآيين نامه خواهد بود دروس درخواستي نهايتا تا حذف واضافه به سيستم گلستان اضافه خواهد گرديد .
لازم به ذكر هست برخي دروس درزمان حذف واضافه به دليل نرسيدن به حد نصاب ممكن است ازحالت عادي خارج شده وبه حالت خودخوان تبديل شود لذا حتما درپايان حذف واضافه، گزارش 423 سيستم گلستان خود را چك نماييد(مشكلات عدم بررسي برعهده ي دانشجومي باشد)
حتما درپايان حذف واضافه ،ازانتخاب واحد خود گزارش 423را پرينت وتهيه نماييد وبه نحوه ارائه دروس (عادي يا الكترونيكي)عناوين دروس واساتيد خود دقت نماييد .
دانشجوياني كه نيمسال اول سال تحصيلي 98_97ترم آخرشان مي باشد قبل ازانتخاب واحد به كارشناس رشته خود مراجعه كرده تا وضعيت واحدهاودروس خود را بررسي نماييد.
همچنين درصورت هرگونه مشكل درارائه دروس ، مراتب به واحد برنامه ريزي دانشگاه محل تحصيل اطلاع دهيد 

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر