پژوهش
 
1.     سیده زهرا حسینی
2.     سمانه سلیمانی
3.     عباس بابایی + سیده سروناز سعیدی
4.     مجید رسالتی + نصرت نیکزاد
5.     مصطفی علویان + فاطمه یعقوبی ملکشاه + ... یعقوبی ملکشاه
6.     سید تقی اندی + کبری قیطاسی
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر