پژوهش

1393/7/6 يكشنبه

برنامه روز همایش
 
باسمه تعالی
همایش مطالعات ترجمه: حیطه ها و چالش ها دانشگاه پیام نور آمل
 
با عنایت و توجه خداوند متعال، برنامه اجرایی روز همایش بدین وسیله اعلام می گردد.
توجه: نکات ذیل حائز اهمیت بوده، از همه شرکت کنندگان تقاضا داریم به آنها توجه فرمایند.
 
1.     ارائه دهندگان مقالات، زمان دقیق ارائه خویش را در جداول ذیل مطالعه نموده و حداقل 10 دقیقه قبل از زمان موعود در اتاق ارائه حضور یابند.
2.     برای هر ارائه 20 دقیقه اصلی و 10 دقیقه اضافه (جهت پرسش و پاسخ) اختصاص دارد. 
3.     ارائه دهندگان باید – به کمک فرد مسئول هر اتاق – اسلایدها را حداقل یک ساعت قبل از ارائه بر روی کامپیوتر اتاق مورد نظر قرار داده، از اجرای آن مطمئن گردند.
4.      اتاق های ارائه دارای امکانات ویدئو پروژکتور و کامپیوتر می باشند. چنانچه ارائه دهنده ای به وسایل دیگری نیاز دارد حتماً یک هفته قبل از روز همایش خواسته خویش را به دبیر همایش (به آدرس zakerijamal@hotmail.com) ایمیل نماید.
5.     ارائه دهندگان می توانند با دوربین های شخصی کارهای خود را فیلمبرداری نمایند.
6.     مطابق با جدول زمان بندی، 3 گارگاه آموزشی (به طور همزمان) وجود دارد. چنانچه فردی مایل به شرکت در این کارگاه ها باشد، می تواند در همان روز همایش برای یکی از آنها ثبت نام نماید. شایان توجه این که در پایان هر کارگاه آموزشی، به شرکت کنندگان «گـواهی حـضـور» تعلق می گیرد.
توجه: مبلغ حضور در هر کارگاه « 10 هزار تومان » به ازای هر فرد می باشد.
 
نکته الف :از آنجائیکه هدف اصلی برگزاری همایش، ارتقای دانش علمی است بدینوسیله از همه شرکت کنندگان – به ویژه دانشجویان – انتظار داریم جهت استفاده حداکثری، زمان برنامه ذیل را با دقت مطالعه نمایند و بر اساس علاقه خویش موضوع مورد نظر را پیشاپیش انتخاب کنند.
نکته ب :تجربه ثابت نموده هنگام شنیدن سخنرانی ها داشتن حداقل اطلاعات، در درک مطالب کمک زیادی می نماید. لذا به دانشجویان عزیزمان توصیه می گردد جهت بهره مندی بیشتر پیرامون موضوعی که قصد دارند در جلسه ارائه آن شرکت کنند پیشاپیش مطالعه و یا از اساتید خویش پرسش نمایند.       
 
زمان بندی
1.     8:30 – 8 اعلام و ثبت حضور در همایش
2.     9 – 8:30 محفل آغازین
3.     9:30 – 9 پذیرایی
 
4.     ارائه مقالات (شماره های 1 الی 24) در اتاق های گوناگون
 
H
G
F
E
D
C
B
A
اتاق / ساعت
 
8
7
6
5
4
3
2
1
9:30 – 10
16
15
14
13
12
11
10
9
10 – 10:30
24
23
22
21
20
19
18
17
10:30 – 11
 
5.      12 – 11 سخنران اصلی: دکتر فرزانه فرحزاد(دانشگاه علامه طباطبایی تهران)
 
6.     13 – 12 نماز و ناهار
7.     14:30 – 13 کارگاه های آموزشی (به طور همزمان در 4 اتاق)
 
1)     حوزه های جدید در مطالعات ترجمه
موضوع: زیرنویس فیلم و ترجمه آن با نرم افزارهای مرتبط
ارائه دهندگان: دکتر سید حسین ارجانی، دکتر افسانه محمدی شاهرخ
3) حوزه زبانشناسی در مطالعات ترجمه
     موضوع: زبانشناسی و ترجمه      
     ارائه دهندگان: دکتر مسعود اسدی، دکتر روح الله افراه، دکتر فرزانه ملکی 
4) حوزه ادبیات در مطالعات ترجمه
     موضوع: ترجمه آثار ادبی              
     ارائه دهنده: دکتر فرهاد کولی نیا
 
8.     ارائه مقالات (شماره های 25 الی 41) در اتاق های گوناگون
 
اتاق / ساعت
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
14:30 – 15
25
26
27
28
29
30
31
32
 
15 – 15:30
33
34
35
36
37
38
39
40
41
 
9.     15:30 – 16:30     پذیرایی و محفل پایانی
 
  
 
 
اسامی ارائه دهندگان از شماره 1 الی 14 به شرح ذیل است:
 
Presenter(s)
Title
Room
Chairperson
1
Hamid Reza Kargozari,
Azam Akrami,
Maryam Azarnoosh
Verbal Protocol: a Trend of Research in Translation Studies
A
 
2
Abbas Babaie,
Mohammad Aghajanpour
Translation in language institutes: why yes?
 
B
 
3
Hamid Khosravi khajeha
Practical Techniques and Strategies of Translating Humanistic Texts
C
 
4
Fateme Shirkavand
Translation of the Culture-Specific Items from Iranian Movies Subtitled into English: A Case Study of “A Separation”
D
 
5
Mohammad Amerian,
Fatemeh Amerian,
Sara Yazdani
Evaluation of PNU Guide Books: Targeting EFL “Writing” Courses
 
E
 
6
Abolfazl Sanjarani,
Nazanin Ghodrat
Application of Ivir’s model in translating Qur’an-specific items
F
 
7
Neda Moradi,
Mohsen Olfati
The role of Translation in introducing Iranian Poetess to the World
G
 
8
Maryam Hosseini
Applied Strategies in Translation of Taboo Expressions in Dubbed Movies: A Case Study of Two American Movies
H
 
9
Nafeesh Aryaeian
Translation of Idioms and Fixed Expressions: A Case Study of the Translation of Fitzgerald’s ‘The Great Gatsby’ in Persian
A
 
10
Esmaeel Ali Salimi,
Rezvan Sadoughi,
Sarah Nosrati
Ideology and translation: the effect of Islamic ideology on translation of Shakespeare works before and after Iran revolution
B
 
11
Samira Amirzehni
Subtitling Multilingual Films
C
 
12
Anahita Amirshojai
The Review of the Translation Procedure and its Consequences in Ghajar Period
D
 
13
Hakimeh Ayoobian,
Poran Dabui
The usefulness of translation in general English classes: a study of university students' attitudes
E
 
14
Shiva Jabalameli
Educating translators in minor language communities—a key element in the language planning, teaching via new methods of learning (SDL) and analyzing student’s needs in translating from English to Persian
F
 
15
Nastaran Haghani Sereshkeh,
Marjan Karachian,
Hamid Reza Kargozari
Collaborative Learning: A Means to Develop Interpersonal Competence in Translation Classes
 
G
 
16
Razieh Kiyani Tehrani
The Norms and Restriction in Translating Children Songs by Toury's Approach: a Case Study
H
 
17
Samaneh (Rosha) Ramezani,
Shaya Tajalli
Translating Jokes across English and Iranian cultures
 
A
 
18
Samaneh Rahnama
Critical discourse analysis of Barak Obama’s speech
B
 
19
Masoumeh Shiri
The Methods of Term Creation by the Academy of Persian Language and Literature
C
 
20
Tooba Mardani
Interactional Metadiscourse in Persuasive Journalism: A Study of Texts Written by American Columnists and Their Persian Translations
D
 
21
Roghiyeh Asgari,
Mansoor Fahim
Collocation; the Inseparable Part of Translation
E
 
22
Mohammad Ghaffari
Common Translation Strategies in Subtitling: The Case of Persian-English
F
 
23
Samaneh Gholami
Technology and Translation: for or against?
G
 
24
Fatemeh Keshtkar
Translation, immigration, source and target culture and language combination
H
 
25
Soheil Rouzbeh,
Mandana Kolahdouz Mohammadi
The Translation of English Collocations into Persian Problems and Solutions
(A case study: Payame Noor University,Shahrood Branch)
A
 
26
Mohsen Shafagh
New trends in language teaching with translation: an ideal model
B
 
27
Mahsa Mirshekar
Translation Quality Assessment, An Examination of Idiomatic Translation Theory in Two Translations of Orwell’s Animal Farm
C
 
28
Nayereh Behdad
Interpersonal Metadiscourse Markers in the Discussion Section of Iranian TEFL learners’ MA Theses
D
 
29
Seyyedeh Zahra Hosseini
The study of the effectiveness of Google MT in translating simple sentences from Persian into English and vice versa
E
 
30
Samaneh Soleimani
Personality Differences and Translation Differences , what explanation exist?
F
 
31
Mostafa Alavian,
Fatemeh Yaqubi Malekshah,
Hamideh Yaqubi Malekshah
Evaluating EFL Textbook- Conversation 1
G
 
32
Majid Resalati,
Mehrdad Roohi,
Seyyedeh Masoumeh Mousavi
How to become a good translator: Significance of intercultural awareness
H
 
33
Seyyed Taghi Andi,
Kobra Gheitasi
Recognizing the need for marked structures in the translation process
A
 
34
Haniyeh Asadi
Is translation practice really effective in EFL classes?
B
 
35
Hamid Reza Kargozari,
Azam Akrami,
Maryam Azarnoosh
Critical Discourse Analysis and its Role in Translating Political Discourse
   C
 
36
Abbas Babaie,
Seyyedeh Sarvenaz Saeedi
Still ready to lend a hand: translation in EFL classes
D
 
37
Hamid Khosravi Khajeha
Evaluation of Translation Studies’ Books
E
 
38
Mohammad Amerian,
Fatemeh Amerian,
Seyyedeh Hamideh Hosseini
Reviewing the Visualization Strategies in EFL “Research” Course Book of PNU: An Argument for the Development
 
F
 
39
Esmaeel Ali Salimi,
Zahra Modaresi
A Critical Analysis of Inter-lingual and Inter-semiotic Elements of The Scarlet Letter and Its Persian Translation
G
 
40
Razieh Kiyani Tehrani
Analysis of Reiss’ Linguistic Components in Persian Translation of “Animal Farm”
H
 
41
Roghiyeh Asgari
Culture, the Inseparable Ingredient of Translation
I
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر