امتحانات
 
طبق دستور رییس محترم مرکز سنجش و آزمون ،به دلیل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر، کلیه امتحانات پایان ترم در تاریخ 96/10/07 با همان ساعات  آزمون به روز دوشنبه مورخ 96/10/25 انتقال یافت.
بدیهی است تاریخ امتحانات سایر دروس تغییری پیدا نکرده است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر