تحصیلات تکمیلی
 
با توجه به تمدید مهلت انتخاب واحد ترم جاری در چندین نوبت، به نظر می‌رسد امروز آخرین روز برای انتخاب واحد و یا اعمال تغییر در واحدهای انتخابی نیمسال جاری باشد.

ازهمین‌رو توصیه‌ی جدی می‌شود تا دانشجویانی که تا به امروز در این‌خصوص اقدام نکرده‌اند به قید فوریت اقدام نمایند.

به سایر دانشجویان نیز توصیه می‌شود با بررسی دوباره فهرست واحدهای انتخابی، از صحت انتخاب خود اطمینان حاصل کنند.

از آنجاکه انتخاب درس‌های معارفی محدودیت‌های خاص خود را داراست، لازم است دانشجویان دوره‌ی کارشناسی در هر ترم یکی از این درس‌ها را انتخاب کنند.

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر