فرهنگی و دانشجویی
جلسه شورای روابط عمومی  شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل
جلسه شورای روابط عمومی شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل

جلسه شورای روابط عمومی  شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل
جلسه شورای روابط عمومی شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل

جلسه شورای روابط عمومی  شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل
جلسه شورای روابط عمومی شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل

جلسه شورای روابط عمومی  شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل
جلسه شورای روابط عمومی شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل

جلسه شورای روابط عمومی  شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل
جلسه شورای روابط عمومی شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل
برگزاری جلسه شورای روابط عمومی شهرستان آمل به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل با محوریت تعیین کمیته های تخصصی شورای روابط عمومی شهرستان آمل

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر