فرهنگی و دانشجویی
بازدید از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل
بازدید از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل

بازدید از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل
بازدید از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل

بازدید از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل
بازدید از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل

بازدید از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل
بازدید از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل

بازدید از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل
بازدید از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل
دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز آمل از موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی فجر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز آمل، دانشجویان انجمن های علمی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه از موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی فجر آمل بازدید بعمل آوردند و با اهداء گل و شیرینی ضمن عرض خداقوت به زحمتکشان فعال در این عرصه از بخش های مختلف خیریه دیدن کردند سپس به دیدار از هنرهای دستی و سایر دستاوردهای مددجویان تحت پوشش این مرکز پرداختند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر