اخبار دانشگاه
بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم
بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم

بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم
بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم

بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم
بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم

بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم
بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم

بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم
بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم

بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم
بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم
بازدید دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز آمل، دکتر موسوی چلک معاونت محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران از روند برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی 98-97 دانشگاه پیام نور مرکز آمل بازدید نمودند. در این بازدید دکتر قاسم پور ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز آمل و سایر عوامل اجرایی امتحانات حضور داشتند.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر